Stadgar för föreningen Barnens Regnskog

Organisationsnummer 812400-8502

§1

Föreningens beteckning ska vara ”Föreningen Barnens Regnskog”. Dess internationella beteckning ska vara ”Children’s Rainforest of Sweden”

§2

Föreningens ändamål är att samla in och förvalta medel för inköp av orörd regnskog, att stödja markvårdsinsatser, återbeskogning och lokalt utvecklingsarbete. Syften är att skydda och bevara regnskog för framtiden.

§3

Föreningens ekonomiska målsättning ska vara att mindre än 5% av insamlade medel användes för driftskostnader.

§4

Medlem i föreningen kan var och en bli som delar föreningens målsättning och stödjer des verksamhet. Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte. Medlem som handlar i strid med föreningens målsättning kan uteslutas.

§5

Föreningen ska arbeta ideellt och vara religiöst och partipolitiskt oberoende.

§6

Föreningens medel förvaltas av kassören och skall placeras på postgiro eller bankkonto. Uttag från dessa skall beslutas vid styrelsemöte och dokumenteras i protokoll. Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§7

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, som är korresponderande ledamot, kassör samt en övrig ledamot. Styrelsen utses av årsmötet, ordförande och kassör på två år, övrig ledamot på ett år.

§8

Räkenskapsår är 0101-1231. Räkenskaperna ska granskas av två revisorer, som utses på årsmötet. Revisorerna kan begära insyn i räkenskaperna under pågående verksamhetsår.

§9

Årsmöte ska hållas före mars månads slut varje år. Kallelse sker per brev senast 14 dagar före årsmötet. Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet: Val av justeringsman, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, frågan om ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning, fastställande av årsavgift. Föreningen ska ha sitt säte i Sorunda socken, Nynäshamns kommun.

§10

Styrelsen kan utnämna förtjänta personer till hedersmedlemmar. Dessa får rådgivande befogenhet men saknar rösträtt.

§11

Om föreningen upplöses ska kvarvarande medel tillföras en organisation och/eller ett projekt som har samma målsättning som Barnens Regnskog.

§12

Ändring i, eller tillägg till, dessa stadgar kan göra efter två på varandra följande års/medlemsmöten. Kallelse till dessa sker enligt samma regler som vid årsmöte. Beslut om ändring eller tillägg kräver absolut majoritet av rösterna vid medlemsmöte.